Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de activiteiten van Oberman Groep BV

 1. Algemeen

1.1 Oberman Groep, hierna te noemen ‘Oberman’, is een bureau dat cursussen, trainingen, coaching en advies aanbiedt, onder meer op het gebied van logisch rapporteren, evenals aanvullende diensten, waaronder het schrijven van teksten en/of het bieden van ondersteuning bij de totstandkoming van publicaties, dan wel het zelfstandig verzorgen van deze publicaties.

1.2 Opdrachtgever is de persoon, onderneming, organisatie of instantie die de opdracht verstrekt voor deze dienstverlening.

1.3 Cursist is de persoon die deelnemer is aan een cursus, hetzij als medewerker of ingehuurde kracht van Opdrachtgever, hetzij als Opdrachtgever. Alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Opdrachtgever, zijn ook van toepassing op de Cursist, indien deze in de hoedanigheid van Opdrachtgever deelneemt.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van Oberman, alle overeenkomsten tussen Oberman en Opdrachtgever, en alle overeenkomsten tussen Oberman en Cursist.

 1. Trainingen

2.1 De cursussen voor (de Cursist(en) van) Opdrachtgever worden gegeven aan de hand van door Oberman gemaakt studie- en oefenmateriaal, op basis van een door Oberman en Opdrachtgever in overleg opgesteld programma, dan wel (deels) via een online leeromgeving.

2.2 De locatie waar de cursusdagen plaatsvinden wordt door partijen in onderling overleg bepaald. Dat kan in een klassikale setting zijn of (gedeeltelijk) online.

 1. Onkosten

3.1 Het tarief van Oberman is inclusief cursusmaterialen, zoals syllabus, oefeningen en/of online leeromgeving (tenzij anders overeen­gekomen).

3.2 Overige kosten komen voor rekening van Opdrachtgever (tenzij anders overeengekomen), zoals: reiskosten, kosten voor de huur van de locatie, inclusief dagarrangement, schrijfbenodigdheden, aanwezigheid van laptops voor iedere Cursist, een beamer of scherm en een flipover.

 1. Auteursrecht

4.1 Het auteursrecht op het in het kader van deze overeenkomst gebruikte en ontwikkelde cursusmateriaal, bestaande uit onder meer syllabus, video’s, instructiesheets, oefeningen e.d., berust bij Oberman, tenzij derden daarop een beter recht kunnen laten gelden.

4.2 Het is Opdrachtgever en Cursist niet toegestaan de in 4.1 genoemde werken openbaar te maken, ter inzage te geven aan anderen en/of te verveelvoudigen anders dan ten behoeve van een Oberman-cursus in het kader van deze overeenkomst, voor het overeengekomen aantal deelnemers. Het is Opdrachtgever en Cursist evenmin toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Oberman in het cursusmateriaal wijzigingen aan te brengen. Opdrachtgever en Cursist zien erop toe dat eventuele toegang tot een online leeromgeving strikt persoonlijk is en dat het account alleen wordt gebruikt door de persoon die het heeft aangemaakt.

 1. Betaling

5.1 Oberman stuurt Opdrachtgever na de eerste cursusbijeenkomst een factuur voor het volledige overeengekomen bedrag, vrij van btw maar vermeerderd met eventuele onkosten, zoals reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het in de factuur genoemde bedrag binnen 14 dagen op de rekening van Oberman is overgemaakt. Bij cursussen die (volledig) online plaatsvinden is Opdrachtgever het overeengekomen bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd.

5.2 In het geval partijen op verzoek van Opdrachtgever in goed onderling overleg hebben besloten de eerste cursusbijeenkomst uit te stellen, is Oberman gerechtigd de in het vorige lid genoemde factuur te versturen alsof de eerste cursusbijeenkomst had plaatsgevonden op de aanvankelijk geplande datum. Dezelfde betalingscondities zijn dan van kracht.

5.3 Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is Opdrachtgever zonder nadere aanzegging over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten belope van 15% (vijftien procent) over het openstaande bedrag, met een minimum van € 500.

5.4 Volgende cursusdagen, vervolgsessies of andere onderdelen van een reeds gefactureerde opdracht, worden geacht binnen een jaar na factuurdatum plaats te vinden. Daarna vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op uitvoering van de resterende onderdelen, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in het geval Oberman niet in staat is tijdig uitvoering te geven aan verzoeken van Opdrachtgever.

5.5 Oberman verplicht zich eventuele terugbetalingen te verrichten binnen dertig dagen nadat partijen over deze terugbetaling overstemming hebben bereikt.

 1. Ziekte

6.1 In het geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt de leiding zo mogelijk overgenomen door een andere docent van Oberman, of wordt een inhaalregeling getroffen.

6.2 Indien ex art. 6.1 uit annulering en/of het opnieuw boeken van een locatie kosten voortvloeien, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Geheimhoudingsverplichting

Oberman, Opdrachtgever en Cursist verbinden zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze overeenkomst, over en weer ten opzichte van enige derde tot strikte geheimhouding van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, van door Cursisten verstrekte vertrouwelijke informatie en van de cursusmethoden en de inhoud van het cursusmateriaal van Oberman. Daarnaast verplicht Oberman zich om de in het kader van de cursus tot zijn beschikking staande rapporten van Cursisten met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. Oberman ziet erop toe dat de docent een overeenkomstige geheimhoudingsverplichting tekent.

 1. Non-concurrentiebeding

8.1 Het is Opdrachtgever en Cursist verboden op enigerlei wijze direct of indirect tegen betaling of om niet cursussen te (doen) ontwikkelen en/of te (doen) geven, die gebaseerd zijn op de syllabus, de video’s, de online leeromgeving en/of het andere cursusmateriaal van Oberman.

8.2 Opdrachtgever noch Cursist zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende drie jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Oberman in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, behoudens gevallen waarin Oberman daartoe expliciet toestemming heeft verleend.

8.3 In geval van overtreding van het verbod van art. 8.1 en/of 8.2 verbeurt Opdrachtgever dan wel Cursist terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een opeisbare boete van € 5000 per overtreding, te vermeerderen met € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van Oberman in plaats van de boete een vergoeding te vorderen van de volledige schade.

 1. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder begrepen stakingen, brand, explosie, waterschade, natuurrampen en overige omstandigheden die redelijkerwijze niet door de betrokken partij konden worden verhinderd, wordt de nakoming door partijen van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden, mits de betrokken partij de andere partij zo spoedig mogelijk van (de achtergrond van) de overmacht schriftelijk mededeling doet. Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht van een der partijen gedurende meer dan drie maanden is opgeschort, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Annulering

10.1 Wanneer een geboekte cursus door Opdrachtgever zou worden geannuleerd, dan is de volgende annuleringsregeling van kracht:

– Opdrachtgever is 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen honoraria verschuldigd bij annulering tot drie maanden voor de datum van de eerste cursusdag.

– Opdrachtgever is 50% (vijftig procent) van de overeengekomen honoraria verschuldigd bij annulering tot twee maanden voor de datum van de eerste cursusdag.

– Opdrachtgever is de overeengekomen honoraria volledig verschuldigd bij annulering binnen twee maanden voor de datum van de eerste cursusdag.

10.2 Een cursus geldt als geboekt wanneer Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte, per e-mail, telefonisch of op enige andere wijze, ook wanneer de precieze cursusdagen nog niet vaststaan.

10.3 In het geval er, bijvoorbeeld door afmeldingen, minder dan het overeengekomen aantal personen aan de cursus blijken deel te nemen, vindt de betaling aan Oberman plaats als ware het oorspronkelijk opgegeven aantal deelnemers op de cursus aanwezig geweest.

 1. Klachtenprocedure

In geval van klachten, bijvoorbeeld over de door Oberman geleverde dienstverlening, zal Oberman hierop zo spoedig mogelijk reageren, doch uiterlijk binnen een termijn van vier weken. Oberman streeft ernaar alle klachten binnen genoemde termijn volledig af te handelen en zal, indien het niet mogelijk is binnen die termijn met een toereikende reactie te komen, aan Opdrachtgever hiervan toelichting verstrekken en aangeven wanneer Opdrachtgever wel zo’n reactie tegemoet kan zien. Een klacht geldt als niet-ontvankelijk wanneer deze betrekking heeft op een voorval dat zich meer dan een halfjaar geleden heeft afgespeeld of een situatie die reeds meer dan een halfjaar voortduurt. Oberman verbindt zich voorts alle klachten vertrouwelijk te behandelen en te bewaren gedurende een periode van twee jaar, gerekend vanaf het moment dat de klachten Oberman voor het eerst hebben bereikt. In het geval Opdrachtgever en Oberman niet in goed overleg tot een oplossing komen, kan Opdrachtgever in beroep gaan bij Mr. Mirjam Decoz van Vos & Vennoten Advocaten, Nieuwe Gracht 45-47, Haarlem, mirjam.decoz@vvadvocaten.nl. Zij onderzoekt de klacht. Na alle betrokkenen te hebben gehoord doet Mirjam Decoz een uitspraak. Deze uitspraak is voor Oberman bindend. Eventuele consequenties worden door Oberman snel uitgevoerd.

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst

12.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode waarin Oberman de eerste maal aan (Cursisten van) Opdrachtgever een cursus geeft. Bij elke volgende cursus of vervolgopdracht sluiten partijen een ad hoc overeenkomst die verwijst naar deze overeenkomst, en zijn de bepalingen van deze overeenkomst van kracht.

12.2 Iedere partij heeft, niettegenstaande het in het voorafgaande lid bepaalde, het recht deze overeenkomst per aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de andere partij:

– handelt in strijd met enige bepaling van deze overeenkomst en niet binnen 30 (dertig) dagen nadat zij per aangetekende brief op haar strijdige handelwijze is gewezen, alsnog volledig haar verplichtingen is nagekomen;

– wordt ontbonden, surseance van betaling aanvraagt, c.q. daarin komt te verkeren, of failliet wordt verklaard.

 1. Slotbepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

13.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de onderhavige of daarop voortbouwende overeenkomsten, anders dan klachten (zoals beschreven in artikel 11), zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation door een gecertificeerd mediator conform het reglement van het Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die mediation. De kosten van die mediation dragen partijen gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. De uitkomst is voor beide partijen bindend.

13.4 Indien de vorenbedoelde mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt is de rechtbank Amsterdam bevoegd.

13.5 In geval er (betekenis)verschillen zijn tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.